Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(obowiązek informacyjny)

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), w celu przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko oraz przyszłych rekrutacji dotyczących innych stanowisk, informujemy, że administratorem danych jest Harbingers sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mosiężniczej 3, 31-547 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000683224, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762529601, REGON: 367248767 (dalej jako „Administrator”).

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: hello@harbingers.io lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w zakresie rekrutacji jednorazowej na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przy zawieraniu umowy o pracę podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator w zakresie tej rekrutacji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), zaś w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane osobowe mogą być powierzone przez Administratora do przetwarzania innym podmiotom na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu podania danych, a w razie wycofania zgody nie dłużej niż do dnia poinformowania Administratora o tym fakcie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momenci

To dzięki pracy z Partnerem w „jednym zespole” wygrywamy nagrody!

Zdobyliśmy już łącznie 47 nagród i nominacji w międzynarodowych konkursach: Google Premier Partner Awards, European Search Awards, Global Content Awards, European Content Awards, Content Marketing Awards, International Performance Marketing Awards.

Chcesz urosnąć o 200% w ciągu roku?

Umów się na bezpłatną konsultację strategiczną i poznaj estymowane przychody i koszty projektu. Weź głęboki oddech i zapnij pasy – wreszcie wdrażasz zmianę, o której marzyłeś!
Rozmowa strategiczna