Regulamin konferencji 

“Nowa era w e-commerce. Wykorzystanie analityki w erze 1st-party data oraz AI”

Szanowni Państwo,

niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji “Nowa era w e-commerce. Wykorzystanie analityki w erze 1st-party data oraz AI”. Każdy uczestnik konferencji jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stosować się do postanowień w nim zawartych.

 • § 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konferencja – konferencja “Nowa era w e-commerce. Wykorzystanie analityki w erze 1st-party data oraz AI” odbywająca się 11.0.6.2024 r. w Warszawie.
 2. Współorganizatorzy:
  1. ALTERDATA.IO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io
  2. Harbingers sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3, 31-547 Kraków, adres e-mail: hello@harbingers.io.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem  https://harbingers.io/regulamin-konferencja ‎
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.); 
 5. Strona Konferencji – strona internetowa dostępna pod adresem https://alterdata.harbingers.io
 6. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konferencji.
 • § 2 Postanowienia wstępne
 1. Konferencja organizowana jest przez Współorganizatorów.
 2. Konferencja odbywa się 11.06.2024 r. w Warszawie przy ul.  Wioślarskiej 6 w godzinach 10.00-16.00.
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące Konferencji, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie Konferencji. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji z uwagi na okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na Stronie Konferencji. 
 4. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji, jak również do zmiany miejsca odbywania się Konferencji z przyczyn od nich niezależnych.
 5. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
 • § 3 Rejestracja na Konferencję
 1. Udział w Konferencji możliwy jest po dokonaniu zgłoszenia. 
 2. W celu rejestracji, należy podjąć następujące kroki:
  1. Wypełnić formularz „Zapisuję się na wydarzenie” dostępny na Stronie konferencji,
  2. zaakceptować Regulamin,
  3. kliknąć w przycisk „Zapisuję się na wydarzenie”.
 3. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Konferencję.  
 • § 4 Wstęp na teren Konferencji
 1. Wstęp na teren Konferencji możliwy jest po uprzednim potwierdzeniu swojej obecności przy stworzonym w tym celu stanowisku. 
 2. Współorganizatorzy zachowują prawo do odmowy wstępu na teren Konferencji osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, osób agresywnych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu. 
 3. Na teren odbywania się Konferencji nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak: broń, środki wybuchowe, środki toksyczne, używki, wszelkiego rodzaju gazy obronne. 
 • § 5 Świadczenia Współorganizatorów
 1. Współorganizatorzy zapewniają uczestnikom Konferencji możliwość uczestnictwa we wszystkich prelekcjach, warsztatach, panelach itp. odbywających się w czasie Konferencji, podstawowy catering podczas Konferencji.
 2. Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Konferencji, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Konferencji pokrywa samodzielne Uczestnik. 
 • § 6 Wizerunek
 1. Biorąc udział w Konferencji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Konferencji mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy wideo w celu stworzenia, a następnie rozpowszechniania w Internecie różnego rodzaju relacji z Konferencji.
 2. Współorganizatorzy niniejszym informują Uczestnika, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Niezależnie od tego, biorąc udział w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmach wideo wykonanych podczas Konferencji. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie zdjęć i filmów w Internecie w celach związanych z relacjonowaniem, recenzowaniem, opisywaniem lub promowaniem Konferencji. Zgodę Uczestnik może w każdej chwili cofnąć, jak również już w chwili wykonywania zdjęcia lub filmu przez fotografa oświadczyć, że nie wyraża zgody na opisane powyżej rozpowszechnianie swojego wizerunku. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez indywidualny kontakt z Współorganizatorami, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej office@alterdata.io oraz hello@harbingers.io. Cofnięcie zgody działa wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na legalność rozpowszechniania wizerunku przed cofnięciem zgody. 
 • § 8 Dane osobowe
 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników są Współorganizatorzy tj.:
  1. Alterdata.io sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io
  2. Harbingers sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3, 31-547 Kraków, adres e-mail: hello@harbingers.io

dalej jako „Współadministratorzy”.

 1. Alterdata.io sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@alterdata.io.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu wykonania umowy tj. organizacji Konferencji, zapewnienia zarejestrowanemu Uczestnikowi możliwości uczestnictwa we wszystkich prelekcjach odbywających się w czasie Konferencji oraz wykonania czynności organizacyjnych związanych z Konferencją (m.in. potwierdzenie rejestracji, weryfikacja tożsamości przed wejściem na wydarzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Jeżeli podczas rejestracji na Konferencję, Uczestnik zaznaczy nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem, na marketing mailowy lub marketing telefoniczny, dane osobowe Uczestnika w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:
 1. wysyłania przez Współadministratorów treści marketingowych i handlowych dotyczących ich oferty drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail;
 2. kontaktowania się z Uczestnikiem drogą telefoniczną w celu przedstawiania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Współorganizatorów na podany przez Uczestnika w formularzu numer telefonu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika w powyższych celach jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do momentu jej wycofania.
 4. W zakresie wizerunku Uczestników utrwalonych w związku uczestnictwem w Konferencji, materiały zawierające wizerunki mogą być rozpowszechniane w Internecie, a co za tym idzie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku. Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo do zażądania usunięcia materiałów zawierających jego wizerunek. Żądanie takie nie ma wpływu na legalność dokonanego uprzednio rozpowszechnienia materiałów, które to rozpowszechnienie dokonywane jest na podstawie przepisów prawa (art. 81 ustawy o prawie autorskim) lub na podstawie zgody Uczestnika, o której mowa w § 6 Regulaminu. 
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty świadczące dla Współadministratorów usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Na zasadach opisanych w RODO Uczestnik następujące prawa:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 2. dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 3. żądania sprostowania danych,
 4. żądania usunięcia danych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów.
 1. Realizacja uprawnień możliwa jest poprzez indywidualny kontakt ze Współorganizatorami, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@alterdata.io oraz hello@harbingers.io.
 2. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że Współorganizatorzy przetwarzają dane osobowe niezgodnie z prawem.
 3. Podanie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie jest obowiązkiem umownym. Bez podania danych udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Wyrażenie zgody na kontakt marketingowy jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w systemach informatycznych (np. Active Campaign), które swoje serwery mogą mieć umieszczone w USA. Współadministratorzy korzystają z usług dostawców oprogramowania gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych, a transfer odbywa się przy zastosowaniu mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 • § 7 Prawa własności intelektualnej

Współorganizatorzy pouczają niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w Konferencji, jak również treści prezentowane podczas Konferencji mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

 • § 8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konferencją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adresy Współorganizatorów lub w formie elektronicznej na adresy e-mail office@alterdata.io oraz hello@harbingers.io
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby reklamującej i podjęcie z nią kontaktu, uzasadnienie reklamacji oraz żądania z nią związane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Współorganizatorom. Współorganizatorzy ustosunkują się do reklamacji w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została im doręczona.
 • § 9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin został przygotowany w oparciu o prawo polskie. 
 2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Współorganizatorzy obwieszczają na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2024 r.

To dzięki pracy z Partnerem w „jednym zespole” wygrywamy nagrody!

Zdobyliśmy już łącznie 47 nagród i nominacji w międzynarodowych konkursach: Google Premier Partner Awards, European Search Awards, Global Content Awards, European Content Awards, Content Marketing Awards, International Performance Marketing Awards.

Chcesz urosnąć o 200% w ciągu roku?

Umów się na bezpłatną konsultację strategiczną i poznaj estymowane przychody i koszty projektu. Weź głęboki oddech i zapnij pasy – wreszcie wdrażasz zmianę, o której marzyłeś!