Drogi Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi Regulamin Wdrożeń w Harbingers, prowadzonych przez HARBINGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dalej nazywaną Usługodawcą.

1. Definicje

 1. Produkt – Wdrożenie określone w ofercie Usługodawcy i zdefiniowane w pkt 5 poniżej, przyjętej przy zawieraniu Umowy przez Użytkownika,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług,
 3. Formularz kontaktowy — formularz dostępny na stronie internetowej harbingers.io umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 4. Formularz zamówienia – formularz dostępny w serwisie www.easycart.pl., umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. Wdrożenie – kompleksowe działania realizowane przez Usługodawcę mające na celu dostosowanie i wdrożenie Produktu do specyficznych wymagań Kupującego, w tym analizę potrzeb, instalację, konfigurację, testowanie, szkolenie użytkowników oraz wsparcie techniczne.
 6. Regulamin — niniejszy regulamin,
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta — osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Strona – wszelkie strony i podstrony powiązane z domeną harbingers.io 
 9. Usługodawca – HARBINGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mosiężnicza 3 Kraków 31-547 Kraków,
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

  2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę działającą pod adresem.harbingers.io oraz podstron u subdomen domeny głównej, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług strony i podstron ofertowych harbingers.io, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o zakup i wykonanie Wdrożenia.
 4. Umowy o zamówienia Wdrożenia realizowane są odpłatnie na podstawie umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej za pośrednictwem Strony.
 5. Wszelkie prawa do Strony, Produktów i Materiałów, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej oraz prawa do ich nazwy i domeny internetowej, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

   3. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z Produktów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • standardowy odtwarzacz plików wideo,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. W celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać przycisk  CTA, który kieruje do koszyka zakupowego w easycart.pl na wybranym landingu ofertowym w domenie harbingers.io
  • wybrać produkt z dostępnych wariantów
  • uzupełnić dane kupującego
  • kliknąć w przycisk „Płacę PLN [kwota]”,
 4. Po kliknięciu w przycisk „Płacę PLN [kwota]”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę easycart w celu dokończenia procesu zakupu Produktu, gdzie będzie zobowiązany do:
  • Wypełnienia formularza zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając operatora płatności, 
  • zaakceptowania Regulaminu – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknięcia w przycisk „Płacę”.
 5. Usługodawca umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w easycart.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności operatora płatności – easycart, celem dokonania zapłaty ceny za Wdrożenie,
 7. W celu skorzystania z wszystkich funkcji easycart, w tym nabywania Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem easycart, Kupujący musi zarejestrować się w easycart, tj. założyć konto i postępować zgodnie z regulaminem easycart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.
 8. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Kupujący dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
 9. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę Wdrożenia uważa się za zawartą między Kupującym a Usługodawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu i Regulaminie.
 11. Wdrożenie  rozpoczyna się od spotkania inicjującego, na którym ustalane są szczegółowe wymagania Kupującego, harmonogram prac oraz kluczowe elementy, w tym dostępy niezbędne do wykonania usług (wdrożenia).
 12. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu plan wdrożenia, który będzie zawierał szczegółowy zakres prac, terminy oraz odpowiedzialności obu stron.
 13. Sukces wdrożenia jest wspólnym celem obu stron i wymaga aktywnego udziału oraz współpracy Kupującego, w tym dostępu do niezbędnych zasobów i informacji.
 14. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny brutto, w tym VAT.
 15. Cena Produktu uwidoczniona na Stronie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. 
 16. Z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Kupującym będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia i wysłać stosowne oświadczenie na adres hello@harbingers.io.
 17. Usługodawce niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności
 18. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 10 zdanie pierwsze, nie przysługuje m.in. w odniesieniu do Umów:
  • o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt 21.
 19. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Kupującym, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego.
 20. W sytuacji, o której mowa w ust. 19 powyżej Kupującemu przysługuje prawo:
  • przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Kupującego świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 21. O swojej decyzji Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.
 22. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 19 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Kupującego, Kupującemu przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

  4. Wykonanie wdrożenia

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego dobrowolnej zgody na kontakt oraz otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych dotyczących usług Usługodawcy, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim drogą mailową i telefoniczną.
 2. Zakupiony Produkt — Wdrożenie zostanie wykonane na rzecz Kupującego w następujący sposób: 
  • Kupującemu na adres e-mail podany w Formularzu, zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia i dalsze kroki co do terminu wykonania oraz niezbędnych do pozyskania przez Usługodawcę dostępów.
 3. Zakupione Wdrożenie realizowane jest w określonym Kupującemu terminie.
 4. Kroki realizacji usługi:
  • Wiadomość e-mail w celu ustalenia spotkania.
  • Spotkanie inicjujące.
  • Weryfikacja bieżącego wdrożenia baneru cookies (jeśli istnieje).
  • Przekazanie wytycznych dotyczących baneru cookies oraz elementów niezbędnych do wdrożenia.
  • Konfiguracja tagów w Google Tag Manager (jeśli konieczne) lub wskazanie poprawek w konfiguracji poprzez Consent Management Platform (jeśli dotyczy).
  • Weryfikacja wdrożenia Consent Mode v2 na stronie internetowej.

 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Harbingers dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Harbingers lub  gdy wykonana usługa ma wady, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wdrożenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji i wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@harbingers.io lub pocztową na adres Harbingers Sp. z o.o., ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, a także osobiście w siedzibie Usługodawcy w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Wdrożenia.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie Kupującego – imię, nazwisko, adres do korespondencji,
  2. adres email, telefon kontaktowy,
  3. przedmiot reklamacji: przedmiot i termin Wdrożenia,
  4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 5. Reklamacje Usługodawca rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację. Harbingers zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.
 6. W przypadku Wdrożenia, Kupujący ma możliwość zgłaszania reklamacji na niezgodności lub problemy napotkane podczas lub po realizacji wdrożenia.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Usługodawca w zależności od okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:
  1. Naprawę wad stwierdzonych w ramach wdrożenia.
  2. Obniżenie kwoty poprzez określenie szacunkowo udziału wady w całej usłudze i ustalenie proporcjonalnego upustu.

 6. Opinie o produktach

 1. W ramach Strony Usługodawca udostępnia Kupującym możliwość oceny Produktów w formie opisowej (komentarz) lub graficznej. System ocen służy gromadzeniu i udostępnianiu subiektywnych ocen o Produktach dokonanych przez Kupujących, które to oceny mogą wpłynąć na wybór danego Produktu przez innych Kupujących.
 2. Do wystawienia oceny uprawniony jest tylko Kupujący, który nabył dany Produkt.
 3. Możliwość wystawienia opinii nie jest ograniczona w czasie.
 4. Wystawienie oceny przez osobę, która nie nabyła Produktu nie jest możliwe.
 5. Po wystawieniu oceny jest ona widoczna w formie opisowej lub graficznej na podstronie Sklepu Internetowego, na której dostępny jest oceniony Produkt wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia.
 6. Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Produktu w Sklepie Internetowym może być widoczna ogólna ocena Produktu stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego Produktu.
 7. Ocena wystawiana przez Klienta powinna być zgodna z rzeczywistą oceną danego Produktu i nie może zawierać:
  • treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, dyskryminujących, pornograficznych, nawołujących do nienawiści, rasizmy, ksenofobii itp., wulgaryzmów;
  • danych kontaktowych, dostępowych;
  • treści reklamowych, odnośników do innych stron internetowych;
  • zawierających złośliwe oprogramowanie;
  • generowanych automatycznie, w szczególności przez boty czy AI.
 8. Wyłączną odpowiedzialność za treść oceny ponosi jej autor.
 9. Usługodawca nie ingeruje w treść ocen, jednak zastrzega sobie prawo ich usunięcia lub zablokowania w przypadku, gdy:
  • treść oceny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy;
  • treść oceny zawiera znaki, które powodują, że jest ona nieczytelna lub istnieje podejrzenie, że może zawierać złośliwe oprogramowanie;
  • z treści z i charakteru oceny wynika, że została ona wystawiona omyłkowo bądź bez zapoznania się z Produktem.
 10. Z chwilą umieszczenia opinii w Sklepie Internetowym, jej autor wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo zgodę na publikację oceny w całości albo w części w Sklepie Internetowym lub w kanałach social media Usługodawcy.

  7. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: HARBINGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mosiężnicza 3 Kraków 31-547 Kraków, rozliczenia@harbingers.io

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) „

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

https://harbingers.io/polityka-prywatnosci

To dzięki pracy z Partnerem w „jednym zespole” wygrywamy nagrody!

Zdobyliśmy już łącznie 47 nagród i nominacji w międzynarodowych konkursach: Google Premier Partner Awards, European Search Awards, Global Content Awards, European Content Awards, Content Marketing Awards, International Performance Marketing Awards.

Chcesz urosnąć o 200% w ciągu roku?

Umów się na bezpłatną konsultację strategiczną i poznaj estymowane przychody i koszty projektu. Weź głęboki oddech i zapnij pasy – wreszcie wdrażasz zmianę, o której marzyłeś!