Blog

Artykuł przeczytasz w: 12 min

Corporate governance, czyli ład korporacyjny – szansa dla Twojej firmy czy przeżytek?

Porozmawiajmy o corporate governance. Czym jest ład korporacyjny? Czy i dlaczego warto go wprowadzać? Jakie korzyści i pułapki niesie ze sobą. Zapraszam do lektury!

Artykuł przeczytasz w: 12 min

SPIS TREŚCI

  Corporate governance – co to jest?

  Ład korporacyjny to system zasad, praktyk i procesów, za pomocą których firma jest kierowana i kontrolowana. Ład korporacyjny zasadniczo obejmuje wyważenie interesów wielu interesariuszy firmy, takich jak akcjonariusze, kierownictwo wyższego szczebla, klienci, dostawcy, finansiści, rząd i społeczność. Ponieważ ład korporacyjny stanowi również ramy dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, obejmuje on praktycznie każdą sferę zarządzania, od planów działania i kontroli wewnętrznej po pomiar wyników i ujawnianie informacji korporacyjnych.

  Corporate governance – dlaczego to jest ważne?

  Ład korporacyjny jest podstawą, wręcz fundamentem każdego dobrego biznesu. Obejmuje procesy, praktyki i zasady, na których opiera się firma przy podejmowaniu formalnych decyzji i zarządzaniu firmą.

  Słownik Oxford University Press Business English Dictionary definiuje ład korporacyjny jako „sposób, w jaki dyrektorzy i menedżerowie kontrolują firmę i podejmują decyzje, zwłaszcza takie, które mają istotny wpływ na akcjonariuszy”. Przyznasz chyba, że określenie tak kluczowych wartości ma istotny wpływ na przedsiębiorstwo. Jasno określony i spisany corporate governance pozwala uniknąć wielu nieporozumień i znacznie przyspiesza procesy.

  Corporate governance – co to jest?

  Ład korporacyjny – zalety

  Jeśli chodzi o wprowadzanie ładu korporacyjnego i tego czy warto to robić, zdania są podzielone. Ludzie wymieniają zarówno wady, jak i zalety, które charakteryzują ład organizacyjny. Wśród zalet znajdziemy takie punkty jak:

  Ład korporacyjny zachęca do pozytywnego zachowania

  To dość oczywiste, że jasno określone zasady i procesy oraz odpowiednie kierownictwo, które utrzymuje tę kulturę i świeci przykładem przyczyniają się do poprawy wyników przedsiębiorstwa. Aby ład korporacyjny przynosił taki efekt, konieczne jest, aby wszyscy członkowie zarządu sami uczestniczyli w tej kulturze i utrzymywali ustalony corporate governance.

  Ład organizacyjny powoduje zmniejszenie kosztu kapitału

  W dzisiejszym niestabilnym środowisku wdrożenie dobrych praktyk zarządzania może prowadzić do obniżenia kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Organizacja, która jest postrzegana jako stabilna, wiarygodna i zdolna do ograniczenia potencjalnego ryzyka, będzie mogła pożyczać fundusze z niższym oprocentowaniem niż organizacje, w których ład organizacyjny jest słaby. Firmy z inwestorami lub kapitałami mogą uznać, że ich inwestorzy płacą premię za współpracę ze spółką, która ma solidne ramy zarządzania i dobrze określone podstawy corporate governance.

  Corporate governance poprawia proces podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu

  Istnieje silny i możliwy do udowodnienia związek między skutecznością zarządzania organizacją a szybkim podejmowaniem decyzji związanych z lepszą wydajnością. Nie ma wątpliwości, że dobre zarządzanie zapewnia szybki dostęp do informacji i dobrą komunikację między zainteresowanymi stronami, co prowadzi do lepszych wyników. Dobre zarządzanie umożliwia również szybkie i dokładne ustalanie priorytetów działań. Może się zatem okazać, że ład korporacyjny pomoże organizacji przetrwać trudne ekonomiczne burze i będzie wspierać jej zrównoważony rozwój.

  Ład korporacyjny zapewnienia usprawnienie kontroli wewnętrznej

  Poprzez prawidłowe wdrażanie ładu korporacyjnego w całej organizacji, zarząd może mieć pewność, że działa adekwatne i efektywne środowisko kontroli, które dosięga każdego ważnego elementu ładu korporacyjnego. Co więcej, zarząd lub komitet są lepiej przygotowani do podjęcia działań, gdy kontrole sygnalizują niezgodności.

  Ład organizacyjny umożliwia lepsze planowanie strategiczne

  Dzięki szybszemu dostępowi do informacji i dobrej komunikacji z kierownictwem zarządu, powstają skuteczniejsze strategie. Obejmuje to bardziej efektywną alokację zasobów i kapitału. Określone ramy zarządzania będą dodatkowo wspierać zarząd w zrozumieniu otoczenia organizacyjnego, wykorzystaniu technologii z punktu widzenia produkcji, dystrybucji i komunikacji, oraz identyfikowaniu uzasadnionych interesów wszystkich interesariuszy w firmie i zarządzanie nimi. Wszystkie te elementy są ważnymi częściami solidnego planu strategicznego.

  Corporate governance przyciąga utalentowanych zarządzających

  Sprowadzenie utalentowanych dyrektorów o uzupełniających się umiejętnościach pomaga dokonać ogólnej i kompleksowej oceny ogólnej trwałości organizacji, w tym poziomu zgodności z odpowiednimi przepisami. Ten rodzaj nowych talentów ma kluczowe znaczenie dla trwałości organizacji, która musi dostosować się do stale zmieniających się warunków rynkowych.

  Ład korporacyjny.

  Ład korporacyjny – wady

  Wspomniane zalety to jedna strona medalu. Jakie wady i pułapki niesie ze sobą corporate governance?

  Ład korporacyjny może spowodować konflikt interesów

  Unikanie konfliktów interesów ma kluczowe znaczenie. Konflikt interesów w ramach ładu korporacyjnego ma miejsce, gdy urzędnik lub inny kontrolujący członek korporacji ma inne interesy finansowe, które są bezpośrednio sprzeczne z celami korporacji. Na przykład członek zarządu firmy zajmującej się energią słoneczną, który posiada znaczną ilość akcji firmy naftowej, ma konflikt interesów, ponieważ chociaż zarząd, w którym służy, reprezentuje rozwój czystej energii, on sam ma osobisty udział finansowy w sukcesie przemysłu naftowego. Konflikty interesów pogarszają zaufanie akcjonariuszy i opinii publicznej, a jednocześnie narażają korporację na spory sądowe.

  Corporate governance wymaga nadzoru

  Skuteczny ład korporacyjny wymaga od zarządu istotnego nadzoru nad procedurami i praktykami spółki. Nadzór to szerokie pojęcie, które obejmuje kadrę kierowniczą podlegającą zarządowi oraz świadomość zarządu w zakresie codziennej działalności firmy i sposobu, w jaki osiągane są jej cele. Zarząd chroni interesy akcjonariuszy, działając jako kontrola i równowaga wobec kadry zarządzającej. Bez tego nadzoru pracownicy korporacji mogą naruszyć prawo, narażając się na wysokie grzywny nakładane przez organy regulacyjne i ponosząc uszczerbek na reputacji.

  Ład organizacyjny podnosi kwestię odpowiedzialności

  Aby ład korporacyjny był skuteczny, niezbędna jest odpowiedzialność. Od kadry kierowniczej po pracowników szeregowych, każdy szczebel i dział korporacji powinien podlegać i odpowiadać przed pozostałymi pracownikami. Można to traktować jako system kontroli. Przede wszystkim za działania każdego szczebla korporacji, pracownicy i zarząd odpowiadają przed akcjonariuszami oraz opinią publiczną. Bez odpowiedzialności, jeden oddział korporacji może zagrozić sukcesowi całej firmy lub spowodować, że akcjonariusze stracą chęć kontynuowania inwestycji.

  Corporate governance wymaga transparentności

  Aby zachować transparentność, korporacja musi dokładnie raportować swoje zyski i straty oraz udostępniać te dane osobom, które inwestują w ich firmę. Nadmierne zawyżenie zysków lub zminimalizowanie strat może poważnie zaszkodzić stosunkom firmy z akcjonariuszami, ponieważ są zachęcani do inwestowania pod fałszywym pretekstem. Brak przejrzystości może również narazić firmę na kary nakładane przez organy regulacyjne.

  Przeczytaj także: Świadome przywództwo – jedna rzecz, która zmienia wszystko

  Ład korporacyjny: Dobre praktyki

  Jak wiele innych narzędzi, tak i ład korporacyjny ma swoje dobre praktyki.

  Ramy zarządzania

  Corporate governance wymusza w miarę sztywne określenie ram zarządzania. Stanowią one podstawę sposobu zarządzania firmą/organizacją i powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić:

  • efektywność zarządu,
  • przejrzystość ról i obowiązków,
  • odpowiedzialność przed interesariuszami i zaangażowanie we współpracę z nimi
  • promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych.

  Dokumentacja zarządzania

  Konieczne jest, aby dokumentacja zarządzania była dokładna i aktualizowana. Dokumenty te ustanawiają zasady, zgodnie z którymi zarządza się biznesem. Określają one także prawa i obowiązki akcjonariuszy/właścicieli oraz dostarczają organom regulacyjnym/interesariuszom dowodów dotyczących istniejących procedur zarządzania.

  Polityka zgodna z prawem i obowiązującymi przepisami

  Zasady i wytyczne są ważne, ponieważ dotyczą istotnych kwestii, takich jak reguły i zasady dotyczące codziennych operacji. Zapewniają zgodność z prawem i regulacjami, odzwierciedlają kulturę organizacji, zawierają wskazówki dotyczące podejmowania decyzji oraz usprawniają procesy wewnętrzne. Te zasady i wytyczne zawarte w dokumencie corporate governance powinny być aktualne i zgodne z prawem lub przepisami, a także z celami i strategią organizacji. Ponadto powinny być one łatwo dostępne, aby wszyscy rozumieli, jak należy postępować i zachowywać się w różnych sytuacjach.

  Dokumentowanie procesów i procedur

  Ważne jest, aby procesy lub procedury zarządzania były odpowiednio udokumentowane. Często firmy mają dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, jednak mogą pojawić się luki w dokumentowaniu faktycznych procesów/procedur.

  Efektywne raportowanie do zarządu

  Zarządy radzą sobie najlepiej, gdy otrzymują przejrzyste i merytoryczne raporty, które zawierają informacje wystarczające do podejmowania świadomych decyzji i opracowywania strategii biznesowych dotyczących krótko- i długoterminowego wzrostu oraz ogólnej stabilności organizacji.

  Agenda i protokoły

  To, co zarząd robi na zebraniach to także część corporate governance. Konieczne jest, aby zarząd zajmował się na posiedzeniach najważniejszymi sprawami strategicznymi, dlatego też ład korporacyjny powinien obejmować optymalne wykorzystanie czasu obrad podczas spotkania.

  Szkolenie dyrektorów i oceny zarządu

  Dyrektorzy muszą upewnić się, że są na bieżąco z przepisami i ustawodawstwem, które mogą okazać się trudne. Dodatkowo zwiększona odpowiedzialność i rosnące wymagania regulacyjne oznaczają wyższe oczekiwania co do wydajności zarządu.

  Przeczytaj także: Skuteczna komunikacja w biznesie. Jak napisać dobry e-mail biznesowy?

  Zaprowadź ład organizacyjny w swojej firmie!

  Wprowadzenie corporate governance pozwala w dużym stopniu uporządkować procesy w firmie i działanie zarządu. Ma to swoje skutki zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Doświadczenie z taką polityką firmy jest z reguły pozytywne, zwłaszcza w dużych organizacjach. W mniejszych przedsiębiorstwach nie zawsze musi się sprawdzić. Trudno jednak zaprzeczyć, że uproszczenie procedur oraz usprawnienie pracy zarządu to wizja kusząca, zwłaszcza że corporate governance jest osiągalne i opiera się często w dużej mierze na już istniejącym porządku danej organizacji.

  Poznaj najpopularniejsze koncepcje zarządzania – czytaj!

  Podoba Ci się ten artykuł?
  Oceń:

  Odmień z nami swój
  biznes online

  Postaw przed nami wyzwanie, opowiedz o problemie. My staniemy do walki.